Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ), beter bekend als de Privacywet, in werking getreden.
In deze Europese verordening is voor iedereen het recht op bescherming van zijn/haar persoonsgegevens geregeld. Hoewel privacybescherming niet nieuw is, zijn de regels wel strenger dan eerst. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op deze nieuwe regels.

De persoonlijke gegevens die wij voor deelname aan de Alexanderband verzamelen zijn: naam en adresgegevens, telefoonnummers, emailadressen van familie en groepsleiding en de geboortedatum van de leden. De gegevens zullen alleen gebruikt worden door de organisatie van de Alexanderband, zijnde bestuur en vrijwilligers, ten behoeve van het communiceren dat nodig is binnen de stichting Alexanderband. De secretaris beheert deze bestanden digitaal en ziet toe op veilig gebruik van de gegevens.
Telefoonnummers en email-adressen zullen gebruikt worden om contact met de deelnemers op te nemen wanneer dit nodig is om optredens en repetities goed te laten verlopen en om nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen.
Telefoonnummers en email-adressen zullen nooit zonder toestemming aan derden worden doorgegeven, of anderszins worden bekendgemaakt.

Op de website worden foto’s van openbare optredens gepubliceerd.
Als je dit niet wilt, kun je dit kenbaar maken. Foto’s waar jij op staat zullen dan niet gepubliceerd worden of je zult onherkenbaar worden gemaakt.

Aldus vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van de Alexanderband.
7 september 2018